24/7 WORLDWIDE SERVICE
EASY DO-IT-YOUR-SELF-INSTALLATION
NEED HELP FOR INSTALLLATION ASK US
NOT GOOD? MONEY BACK!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Sail 360 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200. 
Aansprakelijkheid van Sail 360 jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Sail360.

Klant accepteert altijd bij levering de leveringsvoorwaarden voordat er wordt geleverd.  

Gratis verzending vanaf €100
24/7 WORLDWIDE SERVICE
EASY DO-IT-YOUR-SELF-INSTALLATION
NEED HELP FOR INSTALLLATION ASK US
NOT GOOD? MONEY BACK!