Logosmall

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:


De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website Sail360 gevestigd te Kaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65987152.
Op alle aanbiedingen-overeenkomsten en leveringen van Sail 360 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De inhoud van de Website is zorgvuldig samengesteld wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is ook onder voorbehoud van typefouten.

Prijzen en informatie
Op de Website van Sail360 zijn de vermelde prijzen inclusief btw.
De weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten.
De bezorgkosten zijn altijd te zien in het winkelwagentje aan het einde van u bestelling.

Nederland/Belgie en Duitsland
• Kleine artikelen, zoals kleding en accessoires: € 4,95
• Artikelen met een gewicht tot 30 kilo of een groot volume € 11,95

Frankrijk/Denemarken/Oostenrijk/Luxemburg//Denemarken/Zwitserland
• Kleine artikelen, zoals kleding en accessoires: €7,95
.  Alle Artikelen met een gewicht tot 30 kg of een groot volume €15,95

Italie/Zweden
• Kleine artikelen, zoals kleding en accessoires: € 7,95
• Artikelen met een gewicht tot 30 kilo of een groot volume € 15,95

Finland,Ierland,Polen,Czechie,Letland,Litouwen,Slowakije,EE,Polen,Roemenie,Kroatie, ,Slovenie Bulgarije,Spanje
• Kleine artikelen, zoals kleding en accessoires: € 15,00
• Artikelen met een gewicht tot 30 kilo of een groot volume € 29,95

Griekenland

Alle artikelen tot 30 kilo €  45,00

Goed om te weten:

Als u bestelling in delen wordt bezorgd om welke reden dan ook, betaalt Sail360 de extra kosten en betaalt u maar één keer de bezorgkosten.
Als u artikelen uit meerdere artikelgroepen bestelt, betaalt u alléén de bezorgkosten uit de hoogste tariefgroep.

Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Sail360 en het voldoen aan de daarbij door Sail360 gestelde prijzen. Sail360 stuurt hiervoor een digitale faktuur. Indien het geld door Sail360 is ontvangen, stuurt Sail360 de producten zo spoedig mogelijk toe. De levertermijn bedraagt rederlijkerwijs tussen de 2 en 7 werkdagen. De maximale levertijd bedraagt 10 werkdagen.
De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is de keuze van Sail360.
Indien de producten niet binnen de overeengekomen termijn geleverd kunnen worden geleverd, stelt Sail360 de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij-zij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden of een ander product uit te zoeken.

Korting
De kortingsactie "Radio Holland 100 jaar" is alleen van toepassing op de bestellingen die gedaan zijn door de ontvangers van de Radio Holland nieuwsbrief van 19 mei 2017. De e-mailadressen worden gecontroleerd.

Betaling
Klant dient betalingen aan Sail360 volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sail 360 gewezen is op de te late betaling na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien betaling uitblijft is Sail 360 gerechtig de incasso uit handen te geven.

Registratie
Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.
Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Sail360 is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en gaat er vanuit dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is.
Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Retouren 

Door Klant vooruit betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de goederen worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Garantie en conformiteit
Sail360 staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst.
Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Sail 360 daarvan per mail in kennis te stellen. Indien deze de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed conform de voorwaarden van de fabrikant van het product.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Sail 360 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200.
Aansprakelijkheid van Sail 360 jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Sail360 watersport and boat equipment..

Persoonsgegevens
Sail360 watersport and boatequipment verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sail360 gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens:
Sail360  
Marijkelaan 1
2159LN, Kaag
Nederland
tel +31 (0)252 544772
KvK: 65.987.152
BTW: NL078380479B02
WEB: Sail360.nl

branche watersport